Posts Tagged ถ่ายภาพดิจิตอล

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการถ่ายภาพ

Monday, April 7th, 2014

การถ่ายภาพ เป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งที่ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญทางศิลปะบวกกับอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการถ่ายภาพ ซึ่งมีการแข่งขันและพัฒนาตลอดเวลา ในขณะเดียวกันการถ่ายภาพ ก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ประชาชนหันมาให้ความสนใจการถ่ายภาพ จึงก่อให้เกิดห้องภาพและแล็บสีขึ้นมากมาย ธุรกิจการถ่ายภาพเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็วตามไปด้วย

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในการถ่ายภาพในยุคปัจจุบันเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมกับ เทคโนโลยีประเภท ดิจิตอล (DIGITAL) ไม่ว่าจะเป็นความเจริญก้าวหน้าด้านกล้องถ่ายรูป หรืออุปกรณ์ประกอบ ชนิดต่าง ๆ รวมถึง ฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพ ก็ได้พัฒนาขึ้น เพื่อความสะดวกในการถ่ายภาพ จนถึงขนาดที่บันทึกภาพ โดยไม่ต้องอาศัยฟิล์มก็เกิดขึ้นแล้ว

บทความทางด้านเทคโนโลยีการถ่ายภาพในประเภทต่าง ๆ ที่คุณจะได้พบเห็นอยู่เป็นประจำ ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า เพื่อผู้ถ่ายจะได้สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม และถูกต้องกับงานของผู้ถ่ายเอง และเป็นการวางแผน ถึงอุปกรณ์ที่คิดจะจัดซื้อหามาเพิ่มเติมในอนาคตต่อไป ได้แก่ ในเรื่องของ กล้องถ่ายภาพประเภท 3 มิติ การบันทึกฟิล์มถ่ายภาพลงใน PHOTO CD หรือกล้องที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงการถ่ายภาพ คือ กล้องระบบ DIGITAL และกล้องในระบบฟิล์ม APS รวมถึงฟิล์มระบบ APS ด้วย

การแสดงผลและพิมพ์ภาพดิจิตอล การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล (Digital camera) ซึ่งมีการบันทึกภาพด้วยระบบหน่วยความจำ(Memory) สามารถแสดงผล หรือการชมภาพที่ถ่าย หรือการพิมพ์ภาพลงบนวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษ พลาสติก ผ้า ฯลฯ มีหลายวิธีด้วยกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

การแสดงผลภาพถ่าย การบันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล สามารถเลือกรูปแบบการแสดงรูปภาพได้หลายรูปแบบ เช่น

1.แสดงภาพด้วยจอ LCD (Liquid crystal display) หรือ จอภาพผลึกเหลว เป็นจอภาพ ระบบดิจิตอลขนาดเล็ก ที่ติดมากับตัวกล้อง สามารถแสดงผลในลักษณะของภาพกราฟิก ที่สามารถแสดงผลภาพ ที่บันทึกได้ทันที กล้องบางรุ่นยังสามารถ ตกแต่งภาพได้ในตัวกล้อง

2. ต่อเชื่อมสัญญาณภาพกับเครื่องรับโทรทัศน์ กล้องดิจิตอลบางรุ่น สามารถต่อสัญญาณ AV เข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ การชมจะต้องเป็นสัญญาณดิจิตอลเพียงอย่างเดียว เพื่อชมภาพได้จอขนาดใหญ่ สามารถชมได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (Motion picture)

3. ต่อเชื่อมสัญญาณภาพกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นการต่อเชื่อมสัญญาณจากกล้องเข้า เครื่องคอมพิวเตอร์ และสามารถชมภาพได้ทางจอภาพ (Monitor) ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านระบบการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับตกแต่งภาพ เช่น Adobe PhotoShop

4. กรอบภาพอิเล็คทรอนิกส์ ในช่วงต้นปี ค.ศ.2000 หรือ พ.ศ. 2543 บริษัท โซนี่ ได้ผลิตกรอบภาพ ที่มีจอ LCD และมีช่องเสียบการ์ดที่เรียกว่า Memory Stick ที่ใช้สำหรับบันทึกภาพจากกล้องดิจิตอล โดยกรอบภาพ นี้จะสามารถแสดงรูปถ่าย และสามารถเลื่อนเปลี่ยนภาพที่บันทึกออกแสดงทางกรอบภาพได้อย่างคมชัด

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงภาพในรูปแบบอื่น ๆ อีก ซึ่งผู้ผลิตแต่ละบริษัทได้พยายามพัฒนารูปแบบที่ทันสมัย และสะดวกต่อผู้ใช้ เช่น การฉายจอขนาดใหญ่ด้วยเครื่องฉาย LCD Projector เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก หรือนาฬิกาข้อมือ ที่สามารถบันทึกภาพ และแสดงภาพทางหน้าปัทม์นาฬิกาซึ่งผู้ใช้ต้อง ศึกษาลักษณะของการนำเสนอ แต่ละประเภทเพื่อประยุกต์ ใช้ให้เกิด ประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด

เทคโนโลยีการถ่ายภาพได้ถูกพัฒนาต่อมาเรื่อยๆ แต่หลักการพื้นฐานนั้นยังคงเดิม

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com