Posts Tagged ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ข้อพึงระวังในการเลือกพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ หรือใช้บริการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

Saturday, March 11th, 2017

สำหรับผู้ที่คิดจะจ้างคนพยาบาลส่วนตัวมาดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุภายในบ้าน หรือมีความจำเป็นต้องนำส่งผู้สูงอายุเข้าไปพักยังศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีข้อพึงระวังเบื้องต้นที่ควรพิจารณาในการเลือกใช้บริการ ดังนี้

  1. ข้อพึงระวังการจ้างคนพยาบาลส่วนตัวมาดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุภายในบ้าน

ขั้นตอนก่อนการคัดเลือกว่าจ้างพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

ตรวจสอบประวัติผู้ดูแลผู้สูงอายุย้อนหลัง

ก่อนจะตกลงรับพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุเข้ามาทำงานดูแล ควรตรวจเช็คประวัติย้อนหลังของพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุนั้นให้ดีเสียก่อนเพื่อป้องกันสิ่งที่คุณไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ

ประเมินบุคคลิกนิสัยส่วนบุคคล

ประเมินบุคลิกภาพและนิสัยส่วนตัวของพยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งโดยรวมอาจพิจารณาถึงคำพูด การกระทำขณะสัมภาษณ์ ความสะอาดของการแต่งตัวและร่างกายโดยรวม สิ่งที่ต้องการพิจารณาคักเลือกจากการสัมภาษณ์คือ พยาบาล/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต้องมีความรู้ และพร้อมในการให้บริการ มีจิตใจอ่อนโยนสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุของเราได้

ความระมัดระวังในการเลือกคนมาพยาบาลคนป่วยในบ้านทำให้คุณมั่นใจได้ว่าจะคนที่เลือกมานั้นผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี หรือถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคนที่เลือกมาพยาบาลผู้ป่วยเป็นคนที่ดี เหมาะสมกับหน้าที่จริงๆ อาจเปลี่ยนมาใช้วิธีพาผู้ป่วยไปฝากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแทนเพราะถึงอย่างไรศูนย์ดูแลก็มีคนที่พร้อมในการทำงาน มีความรู้ ความสามารถและเต็มที่กับงานที่ทำ

จะพูดความจริงบางอย่างออกไปให้คนในบ้านทราบ มีความเป็นไปได้สูงว่าร่องรอยบนตัวผู้ป่วย การแสดงออกบางอย่างอาจมีที่มาจากพยาบาลที่จ้างมาดูแล

 

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com