Posts Tagged รับสร้างบ้านหรู

บ้านธรรมดาๆก็สามารถสร้างให้เป็นบ้านหรูได้(รับสร้างบ้านหรู)

Friday, June 30th, 2017

เรือนหรือที่พัก หมายถึง ภูมิประเทศ ที่บุคคลในสกุลใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมาก อาคารสงเคราะห์นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นมากเนื่องด้วยการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพอนามัยของผู้อยู่อาศัย

เนื่องมาจาก บ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัย มีอยู่หลายชนิด แต่ละอย่างก็มีลักษณะเฉพาะตัวเหมาะสมกับการลงทุน แตกต่างกัน โดยเหตุนั้นผู้ลงทุนใน บ้าน และ ที่ดิน จึงมีความจำเป็นต้องตัดสินใจ เลือกสรรประเภทบ้านให้สม และสอดคล้องกับ สถานการณ์ด้วย

บ้านในแต่ละเหล่าจะมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูปลักษณ์ เนื้อที่ใช้สอยรวมไปถึง ระดับราคา

บ้านเดี่ยว

บ้านเดี่ยวเป็นแบบที่พัก “ในดวงใจ” ของลูกค้าบ้านช่องแทบจะทุกคน เพราะบ้านเดี่ยวให้ความเข้าใจเป็นประจำตัวในการอยู่อาศัยและมีที่ที่ทำให้รู้สึกโล่ง โปร่ง นอกจากนี้แล้ว ด้วยว่าบางคน บ้านเดี่ยวถือเป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นผู้มีฐานะในระดับหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับขนาด ความหรูหรา และราคาของบ้าน) อีกด้วย

บ้านเดี่ยวราคาถูกมักจะเป็นบ้านชั้นเดียว แต่โดยปกติแล้วบ้านเดี่ยวจะเป็นที่พักอาศัย 2 ชั้น อนึ่ง บ้านเดี่ยว 3 ชั้นก็มีให้เห็นบ้างในมณฑลที่ที่ดินมีเล็กหรือ มีราคาแพงมาก

การจัดสรรบ้านเดี่ยวนั้น กฎหมายระบุให้ต้องมีขนาดที่ดินไม่ต่ำกว่า 50 ตารางวา โดยที่ดินต้องมีหน้ากว้างติดท้องถนนไม่ต่ำกว่า 10 เมตร ลึก 20 เมตร

จากความชำนาญรับสร้างบ้านหรู ของบริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้ที่ปลูกสร้างบ้าน โดยต่างมีความใฝ่ฝัน มีฝัน มีไลฟ์สไตล์ หรือจำนวนผู้ร่วมทีมในญาติพี่น้องและ    ขนาดที่ดินที่ต่างกัน Premium-Special Design บริการออกแบบ-สร้างบ้านแบบเยี่ยม

Powered by WordPress | Theme by RoseCityGardens.com